12 November 2019

सम्पर्क

By gnn890 - Fri Feb 08, 12:18 pm

तपाईं हामीलाई 9851055734 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ वा संगति चर्चमा पाल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग बाइबल, येशू ख्रीष्ट वा आत्मिक जीवन सम्बन्धी प्रश्नहरू छन् भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।Leave a Reply